Friese Leesplanken (lêsrakken) W. L. Zijlstra omstreeks 1950

Over deze planken:


Deze leesplank is gebruikt bij het leesonderwijs in Friesland.
Ze behorde bij de Friese leesmethode
"fan Praten ta Lezen en Skriuwen" van Juf W. L. Zijlstra.

De eerste leesplank ('it lêsrak') bestaat uit drie rijen met in totaal achtien afbeeldingen, de tweede bestaat uit ook uit drie rijen echter met in totaal 24 afbeeldingen en woorden. Daarmee kwamen alle klanken aan de orde.

De planken zijn van hout met kartonnen getekende en ingekleurde kaartjes.
De afmeting is 115 cm bij 63 cm.

De woorden op de eerste leesplank zijn:
par, sok, pet, hin, bok, jas, rûp, hoep, fyts, nút , laem, fe, reek, pijp, loop, mûs, doek, rêch.

De woorden op de tweede leesplank zijn:
wâl, rôt, geit, tou, koal, skoalle. trui, dou, beam, stien, pau, reus, kuor-ke, liuw, sturt, reau, kaei, brê-ge, sto-ve, doa-ze, a-pels, re-dens, kni-nen, dru-ven.

De houten raamwerken werden gemaakt door de dorsptimmerman Aldert Postma. Het uitgeven van de plank was in eigen beheer van juf W. L. Zijlstra.

Er werden eerst maar twee stel "lêsrakken" gemaakt, ontworpen door juf Wike Zijlstra, getekend door juf Tytsje Keuning en geknipt en geplakt door H. K. Schippers. Later maakten meer scholen gebruik van de "lêsrakken". Deze werden getekend door de amateurschilder Bernardus Nieuwenhuis.

Op 1 april 1950 is in Friesland begonnen met tweetalig onderwijs in negen proefscholen. Dat waren zeven openbare scholen van Opeinde, Wommels, Sexbierum, Menaldum, Oldeboorn Ried en Rottevalle, waar de methode "fan Praten ta Lezen en Skriuwen" van Juf W.L. Zijlstra werd gebruikt, en de twee bijzondere scholen van Oudega (W) en Oostererend, waar men de globaalmethode van Wytses gebruikte, Later schaften steeds meer scholen deze "lêsrakken" van juf Zijlstra aan.

Bij deze planken hoorden een handleiding en een werkboekje "fris en fleurig".

De planken konden voor ongeveer f 90,- worden aangeschaft. In de loop der jaren zijn er verschillende versies ontstaan.

Deze leesplanken zoek ik nog voor mijn collectie.

Handleiding.


Deze handleiding is uitgegeven door de drukkerij Laverman N.V. te Drachten in 1950.

Vedere informatie volgt.

Deze handleiding zoek ik nog voor mijn collectie.

Werkboekje.


Dit werkboekje "fris en fleurich" is uitgegeven door het Paedagogysk Advysbureau fan de Fryske Akademy

Dit werkboekje zoek ik nog voor mijn collectie.

Wurkboekje.Dit wurkboekje is uitgegeven door het Paedagogysk Advysbureau fan de Fryske Akademy

Dit werkboekje zoek ik nog voor mijn collectie.

Lêsboekjes Fan Syp en Sip.Deze vier lêsboekjes gebruikte W.L Zylstra wel op school maar ze behorde officieel niet bij de methode "fan Praten ta Lezen en Skriuwen".

Ze zijn uitgegeven door het Drukkerij Laverman NV, te Drachten en ontworpen door J. Visser-Bakker. De afbeeldingen zijn van J.H.

Het zijn lêsboekjes foar skoalle en hûs.

Deze boekjes heb ik bezit.

Friese Leesplanken W.L. Zijlstra omstreeks 1950-1965

lêsrak par, sok, pet W. L Zylstra omstreeks 1950.
lêsrak wal, rot, geit W. L Zylstra omstreeks 1950.
Fries oefenboekje diel 4 omstreeks 1970. leesmethode 'stap foar stap". Roel komt thûs
Fries oefenboekje diel 4 omstreeks 1970. leesmethode 'stap foar stap". Winter
Fries oefenboekje diel 4 omstreeks 1970. leesmethode 'stap foar stap". Roel komt thûs
Fries oefenboekje diel 4 omstreeks 1970. leesmethode 'stap foar stap". Winter

Leesplank W. L Zylstra omstreeks 1950.

Copyright © 2020— Ger van Wijngaarden